QOPW
O[oiCj O[oij tB[h`
R/QP
ij
XFOO w@ | Cwta | Őa Cwt | w
POFRO | Cwta | XRca Cwt | }[VA
PQFOO | Őa | RHƂa w@ P|O Q
PRFRO RH | [ew@ a | Őa Cwt | XRc
PTFOO | [ew@a | Őa Q O|P Ő
PUFRO | | | [ew@
R/QQ
i؁j
XFOO @ | Yaw@ | |
POFRO | uϊقa | Yaw@a | [ew@
PQFOO | wa | @قa | Yaw@
PRFRO | w Ƃa | Cwta Ocw | @
PTFOO | | Cwta | Yaw@a
PUFRO | | w |
R/QR
ij
XFOO @ | Ő uϊقa _ˍۑwa Cwta | wa
POFRO | a Q|T QĂa _ˍۑw | Cwt
PQFOO | Cwta | Yaw@a @ Q|T Q
PRFRO | uϊقa | Őa Yaw@ | Cwt


tB[ha tB[hb N[
R/QP
ij
XFRO Ttb`FLeb | Ő k | |
POFRO Ocw | Ƃa | [ew@a w@a | uϊقa
PQFOO w | ˓ [ew@ | k |
PRFRO @ | | Cwt Cwta Q|T QĂa
PTFOO @قa | uϊقa Cwta | ˓a |
PUFRO Cwt | ˓ @ | RH |
tB[ha tB[hb CwtZf
R/QQ
i؁j
XFOO _ˍۑwa | [ew@a Cwta | Őa Q R|P RH
POFRO _ˍۑw | Ő Cwta | Őa Cwta | RHƂa
PQFOO | | Cwt ˓ | Cwt
PRFRO Ő | uϊقa | Őa ˓a O|S QĂa
PTFOO Cwta | @قa _ˍۑwa | Őa ˓ O|R Q
PUFRO Ocw | | ˓a | Cwta
tB[ha tB[hb N[
R/QR
ij
XFOO Q T|O ˓a | Yaw@a Ƃa | Őa
POFRO ˓ | w | Yaw@ Őa | @قa
PQFOO | Őa | wa |
PRFRO Ő | w | |